Need Help ?
Call: +977- 087440116

सिडमनि वापतको रकम निकासा

प्रकाशित मिती:  २०७१।३।२०

प्रत्येक गाविसका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुले आ-आफ्नो गाविसमा २ वटाका दरले अनौपचारिक शिक्षाबाट सामान्य साक्षर भएका महिलाहरुको अाय अार्जन समूह गठन गरी ऋण तथा बचत तालिम र विषयगत तालिम संचालनसमेत भई सकेको र उक्त सबै समूहरुको लागि सिडमनिको रुपमा प्रति समूह रु.१०,०००।- का दरले बैंक खातामा निकासा दिईएको छ । समूहमा अावद्ध महिलाहरुको अाय अार्जन बढाउन उनीहरुले प्राप्त गरेको तालिम र समूहको योजना अनुसारका कार्यहरु संचालन गर्न सम्बन्धित गाविसका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुले सघाउन हुन समेत जानकारी गराइन्छ ।