Need Help ?
Call: +977- 087440116

स्रोतव्यक्तिहरुको सट्टामा रहेका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक र स्रोतकक्षा संचालन खर्च

प्रकाशित मिती:  २०७१।६।८

स्रोतव्यक्तिहरुको सट्टामा रहेका शिक्षकहरुको २०७१ साउनदेखि २०७१ असोजसम्मको  पारिश्रमिक तथा विशेष कक्षा संचालन भएका विद्यालयहरुको स्रोत कक्षा संचालन खर्च निकासा