Need Help ?
Call: +977- 087440116

विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च

प्रकाशित मिती:  २०७१।६।८

विद्यालयहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेटको ५०% रकम निकासा गरिएको छ ।