Need Help ?
Call: +977- 087440116

समाचार बिस्तारमा

कालिकोट जिल्लामा कार्यरत सबै सामुदायिक विद्यालयका दरबन्दी र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुका शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, तालिम र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रका प्रमाणपत्रहरुको फोटोकपी पेश गर्ने समबन्धी सूचना

कालिकोट जिल्लामा कार्यरत सबै सामुदायिक विद्यालयका दरबन्दी र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुका शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, तालिम र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रका प्रमाणपत्रहरुको  फोटोकपी अावश्यक भएकोले स्रोतकेन्द्रमार्फत अनिवार्य रुपमा २०७१ मंसिर मसान्तसम्म यस कार्यालयमा पेश गर्न हुन अनुरोध छ ।